اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
هادی قنبری مسئول دفتر ریاست 081-38332083 101-301
ناصر وزینی فکور 08138332015 128
میثم علیخانی مسئول آموزش 38332014-15 126
حسین هدایتی
رضا سیاه چشمان
حسن خدابنده لو یگانه
حسین پورناصری
قاسم  کولیوند
حسین اکبری نژاد
محمود نوکار
محسن هدایتی
مریم پاشایی

2