Aryanic
10 اختراع دستاورد دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان همدان
محمود تعجبی در غرفه نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن بازار در گفتگو با سپهرغرب مطرح کرد:
1396/9/22
مراسم گرامیداشت روز دانشجو درمرکز علمی کاربردی بهزیستی  همدان
مراسم گرامیداشت روز دانشجو درمرکز علمی کاربردی بهزیستی همدان
1396/9/20
دانشجو باید مسائل محیط پیرامون خود را به درستی شناخته و تحلیل کند.
اکبر اسدی در مراسم روز دانشجو مطرح کرد:
1396/9/19
  • رویداد شتاب (استارت آپ) مرکز فرهنگ و هنر |همدان|
  • برگزاری دوره تربیت مدرس
  • دوره تربیت مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد است
  • متقاضیان تدریس (فراخوان بهمن ماه 95)
  • کنفرانس علمی پژوهشی دانشگاه
  • زمان و مکان مصاجبه متقاضیان تدریس
  • المپیاد ورزشی