دانشنامه های کارشناسی

لطفا نام و یا نام خانوادگی خود را در قسمت جستجو وارد نماپید.

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۵٬۳۴۷ مورد.
نام و نام خانوادگینام پدرمقطعتاریخ صدورنام مرکز
آقای جواد ترابیاسداللهکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای علی حسن زادهعبدالرضاکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم طیبه صفاریان همدانیعلیکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم سوده پاشائیماشاالهکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای سیدمحمد رضوان جوسیدعلی اصغرکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم سمیرا خاوری فریدمحمدکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای ملک روحانیقادرکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم رضوان قراباغیاسماعیلکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
خانم زهرا حسن پورمحمدکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آقای اسماعیل عرفانیقربانکارشناسی ناپیوسته1396/05/09مرکز آموزش علمی-کاربردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان
آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۶