اخبار - آرشیو

کسب مقام های سوم، پنجم و ششم در جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دانشجویان و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان

کسب مقام های سوم، پنجم و ششم در جشنواره کارآفرینان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط دانشجویان و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان همدان، 2 نفر از دانشجویان و یک نفر از مدرسان مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان در جشنواره انتخاب کارآفرینان برتر دانشگاه جامع علمی کاربردی موفق به کسب رتبه شدند. خانم سمیه حوتی از مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری، آقای حسین صادقیان مدرس مراکز آموزش علمی کاربردی استان و آقای عادل بشیری از مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری موفق به کسب رتبه های برتر شدند.

ادامه مطلب
کسب یک مقام اولی و یک سومی در  جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور توسط دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان

کسب یک مقام اولی و یک سومی در جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور توسط دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان

کسب یک مقام اولی و یک مقام سومی در جشنواره قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور توسط دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی همدان

ادامه مطلب