اخبار

دومین روز نشست منطقه ای معاونت آموزشی با روسا و کارشناسان واحد های استانی و مراکز علمی کاربردی  منطقه ۴، برگزار شد.

دومین روز نشست منطقه ای معاونت آموزشی با روسا و کارشناسان واحد های استانی و مراکز علمی کاربردی منطقه ۴، برگزار شد. گالری

دومین روز نشست منطقه ای معاونت آموزشی با حضور دکتر جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با روسا و کارشناسان واحد های استانی و مراکز علمی کاربردی منطقه ۴، پنج شنبه دو آبان ۹۸ برگزار گردید.

ادامه مطلب